ΚΩΔΙΚΕΛΛΟΣ

Εν Αθήνας σήμερον την εικοστήν τετάρτην Μαΐου του χιλιοστού ενακοσιοστού δεκάτου ενάτου έτους, ημέραν Παρασκευήν, ο υποφαινόμενος Αθα­νάσιος Ματάλας, εξ Αραχόβης της Λακεδαίμονος, κάτοικος Αθηνών κατόπιν της προηγηθείσης από εικοστής εβδόμης (27) Μαρτίου τρέχοντος έτους (1919) ιδιογράφου διαθήκης μου, συντάσσω ήδη ιδία χειρί και τον παρόντα κωδίκελλον μου εις συμπλήρωσιν και προσθήκην των εν αυτή αναφερομένων και ορίζω τα εξής:

Α’) επικυρώ πάλιν την ανωτέρω διαθήκην μου, η οποία θέλω και ορίζω πάντοτε να ισχύει ως τοιαύτη η και ως κωδίκελλος, τηρουμένων και εκτελουμένων όλων των εν αυτή αναγραφομένων σχετικώς διατάξεων και όρων, και εάν τυχόν εξ οιουδήποτε λόγου ήθελε χωρήσει εξ αδιαθέτου διαδοχή εις την κληρονομίαν μου, βαρυνομένων εν τοιαύτη περιπτώσει και αυτών των εξ΄αδιαθέτου κληρονόμων μου με όλας τας εν τη διαθήκη μου διατάξεις άνευ δικαιώματος μειώσεως ή φαλκιδεύσεως της κληρονομίας του ταύτης εκ μέρους αυτών και υπέρ αυτών των εξ αδιαθέτου κληρονόμων μου, διότι αποκρούω και ρητώς απαγορεύω τούτο.

Β’) Ένθα διαρκεί ή υπηρεσία των εν τη άνω διαθήκη μου οριζομένων πρώτων εκτελεστών και μέχρι της ιδρύσεως ή μάλλον εγκρίσεως του καταστα­τικού του ιδρυθησομένου νομικού προσώπου αυτού ούτοι θα παρίστανται και εκπροσωπούν και το νομικόν πρόσωπον και θα ενεργώσι δι αυτό, διαχειριζόμενοι και εν γένει διοικούντες την περιουσίαν του και μεριμνώντες την εκτέλεσιν των σχετικών όρων της διαθήκης και του παρόντος και δια την ευδόκιμον λειτουργίαν αυτού.

Γ’) Μετά δε την λήξιν της υπηρεσίας των εν τη διαθήκη μου πρώτων εκτελεστών ή μετά την έγκρισιν του άνω καταστατικού, διοικητικόν συμβούλιον, αποτελούμενον από τους α’) εκάστοτε επίσκοπον Σπάρτης, ως πρόεδρον, β’) τον εκάστοτε πρόεδρον των πρωτοδικών Σπάρτης, γ’) τον γυμνασιάρχην Σπάρτης, δ’) τον εκάστοτε επιθεωρητήν των δημοτικών σχολείων Λακεδαίμονος, ε’) τους εκάστοτε πρόεδρους των κοινοτικών συμβουλίων Αραχόβης, Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά ή τους νομίμους αναπληρωτάς αυτών και στ’)δυο μέλη εκ των φερουσών το επώνυμον Ματάλας, προερχομένων εκ των εξ Αραχόβης καταγομένων οικογενειών και αυτόθι ή αλλαχού διαμενόντων ή κατοικούντων Ματαλαίων εκλεγόμενα κατά τετραετίαν από του μηνός Αυγούστου, το μεν υπό των εν Αραχόβη κατοικούντων Ματαλαίων, το δε έτερον εκ των εν Λακεδαίμονι ή αλλαχού κατοικούντων, και εν μη εκλογή τούτων παρ’ αυτών , να εκλέγωνται υπό των άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου, θα διευθύνη και κανονίζει τον τρόπον και τας λεπτομερείας εν γένει της διοικήσεως και εκπροσωπήσεως του ανωτέρω νομικού προσώπου, θα συντάξει προς τούτο αμέσως το σχετικόν καταστατικόν και θα μεριμνήση την έγκρισιν αυτού, αν μη τυχόν προηγηθήσαν ήδη ταύτα, και θα διορίζη ένα έμπιστον γενικόν διευθυντήν και διαχειριστήν κατά τετραετίαν, ιδία δε κατά προτίμησιν ένα εκ των εν Αθήναις διαμενόντων και εξ Αραχόβης προερχομένων Ματαλαίων, όστις θα παρίσταται και εκπροσωπεί και ενεργεί του λοιπού δια το άνω νομικόν πρόσωπον ενώπιον όλων των αρχών και απέναντι παντός τρίτου πάσας τας απαιτουμένας πράξεις διαχειρίσεως εν γένει, εισπράξεως, πληρωμάς κλπ. Συμφώνως προς τον νόμον και τας διατάξεις της διαθήκης και του παρόντος κωδικέλλου μου και προς το καταστατικόν και τας σχετικάς αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου, όπου απαιτούνται τοιαύται. Ούτω δε, συμφώνως τούτοις, τροποποιώ τα εν τη διαθήκη μου σχετικώς αναφερόμενα περί διαδόχων των πρώτων εκτελεστών και ορίζω, ότι μετά τους άνω πρώτους εκτελεστάς δεν θα ακολουθήσωσι νέοι εκτελεσταί, αλλά θα συνεχίσει τα έργα αυτών το άνω νομικόν πρόσωπον δια των αντιπροσώπων του, δι ούς ορίζω τα αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Δ’)Κατά το πρώτον οκταήμερον του πρώτου Αυγούστου, μετά την έγκρισιν του άνω νομικού προσώπου, το διοικητικόν συμβούλιον αυτού θέλει συνέλθει εν Σπάρτη υπό την προεδρίαν του επισκόπου και, λαμβάνον υπ΄όψιν του τα τελευταία αποτελέσματα των δημοτικών σχολείων των κοινοτήτων Αραχόβης, Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά και σχετικάς πληροφορίας ομοίως περί απολυομένων μαθητών, το γένος Ματάλα, εκ των δημοτικών σχολείων Λακεδαίμονος και επί πεντηκονταετίαν και εξ άλλων επαρχιών του κράτους περί της ικανότητος, διαγωγής και ήθους εν γένει των απολυθέντων εκ των σχετικών δημοτικών σχολείων μαθητών εν γένει, θέλει ορίζει εντός του μηνός Αυγούστου ή αρχάς Σεπτεμβρίου την ημέραν διαγωνισμού αυτών δι απόκτησιν υποτροφίας εις ελληνικόν σχολείον ή σχολαρχείον και το οίκημα, εις ο θα γίνεται ο διαγωνισμός ιδιαιτέρως εν εκάστη κοινότητι μεταξύ των απολυομένων μαθητών δημοτικών σχολείων εκάστης κοινότητος και των εκ του γένους Ματάλα, ιδιαιτέρως πάντοτε μεταξύ των εν Αραχόβη. Ταύτα δε θέλουσι επαναληφθή και εφεξής κατά πάσαν τετραετίαν. Εις δε τους διαγωνισμούς τούτους θα δύνανται να λαμβάνωσι μέρος και οι κατά το προηγούμενο έτος απολυόμενοι των δημοτικών σχολείων μαθηταί. Επί τούτοις Α’) ορίζω να χορηγήται υποτροφία εις τους εκ των διαγωνιζομένων επί τή βάσει και των λοιπών άλλων άνω στοιχείων κριθησομένους καλλιτέρους ώς εξής

1) εις εξ (6) νέους απολυομένους του δημοτικού σχολείου της κοινότητος Αραχόβης και κατοικούντας εν αυτή προς σπουδήν εις ελληνικόν σχολείον,

2) εις πέντε νέους εκ των φερόντων τό οικογενειακόν επώνυμον Ματάλας, κατοίκων Αραχόβης και Λακεδαίμονος, και επί πεντηκονταετίαν και εκ των κατοικούντων καθ’ όλην την Ελλάδα και πνευματικούς υιούς, βαπτιστικούς μου, εν όσω υπάρχουσιν, απολυόμενους των δημοτικών σχολείων της κατοικίας των, κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των, γενομένου όμως εν Αραχόβη. Εν περιπτώσει δε, καθ’ ην δεν υπάρχουσιν εκ του άνω γένους Ματάλα και βαπτιστικοί μου προς διαγωνισμόν προς απόκτησιν υποτροφίας άνω των πέντε, εντέλλομαι να λαμβάνωσι μέρος εις τον διαγωνισμόν τούτον νέοι εκ μητέρων το γένος Ματάλα, άλλα να προτιμώνται εν ίση αξία οι εκ των φερόντων τό επώνυμον Ματάλας τρεις και τα κατόπιν έτη της τετραετίας και κατόπιν διαγωνισμού ή και άνευ αυτού προς συμπλήρωσιν πάντοτε των πέντε υποτροφιών να χορη­γήται υποτροφία εις απολυομένους του γένους Ματάλα νέους και βαπτιστικούς μου των δημοτικών σχολείων, με βαθμόν λίαν καλώς όμως,

3) να χορη­γήται επίσης υποτροφία εις πέντε νέους εξ εκάστης των κοινοτήτων Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά και μεγάλης Βρύσης εκ των απολυομένων μαθητών των δημοτικών σχολείων δια τό ελληνικόν, αριστεύοντας, εν ιδιαιτέρω δι’ εκάστη κοινότητα διαγωνισμώ μεταξύ των.

Οι διαγωνισμοί προς απόκτη­σιν υποτροφίας εις ελληνικόν σχολείον Θα γίνωνται κατά τετραετίαν μετά τον άνω πρώτον διαγωνισμόν ενώπιον επιτροπής, αποτελούμενης εκ του επιθεωρητού των δημοτικών σχολείων Λακεδαίμονος, του σχολάρχου εν τω πρώην δήμω Οινούντος ή των αναπληρωτών και του ειρηνοδίκου, ευαρεστουμένου του προέδρου του κοινωτικού συμβουλίου εκάστης κοινότητος, του διευθύνοντος τό δημοτικόν σχολείον διδασκάλου και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου εκ των φερόντων τό επώνυμον Ματάλας ή και ετέρου τη αποφάσει του διοικητικού συμβουλίου του άνω νομικού προσώπου, αρκεί δε η πα­ρουσία τουλάχιστον τριών εκ των μελών τούτων, άτινα θα αποφασίσωσι κατά πλειοψηφίαν δια την λοιπήν ενέργειαν και διαγωνισμού αποτελέσματα. Εις περίπτωσιν δε, καθ’ ήν κενούνται αί άνω υποτροφίαι, να γίνεται κατά το δεύ­τερον και τρίτον έτος προς συμπλήρωσιν των διαγωνισμός μεταξύ νέων των αυτών κατηγοριών, και εν περιπτώσει, καθ’ ην ενέργεια διαγωνισμού προς πλήρωσιν κενωθησομένων τυχόν θέσεων υποτρόφων εξ οιουδήποτε λόγου ήθελε κριθή υπό του διοικούντος συμβουλίου δυσχερής, δύναται τούτο, λαμβάνον υπ’ όψιν όμοιας ταις άνω σχετικάς πληροφορίας ως και τας ανωτέρω σχετικάς προϋποθέσεις, να εκλέξη αμέσως τούς αναπληρωτάς απ’ ευθείας δια τας κενάς θέσεις υποτρόφους εκ των λοιπών μαθητών ή φοιτητών, των ανη­κόντων όμως εις την ιδίαν προς τους τελείως όντας υποτρόφους κατηγορίαν.

Β’) Ορίζω επίσης, ίνα, κατόπιν ιδιαιτέρων ωσαύτως διαγωνισμών, γινομένων κατά τετραετίαν και συμφώνως προς τά κατωτέρω σχετικώς ρηθησόμενα, χο­ρηγήται υποτροφία προς σπουδήν εις γυμνάσιον και άλλας ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς, ως ιερατικήν, και εις ανωτέρας τοιαύτας, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν και λοιπάς υπαρχούσας και συσταθησομένας και δη

α) εις τους τέσσαρας καλλιτέρους εκ των απολυομένων εξ (6) υποτρόφων ελληνικού σχολείου, κατοίκων Αραχόβης, διά τό γυμνάσιον και άλλας πρακτικάς σχολάς, ιερατικήν και λοιπάς, κατόπιν διαγωνισμού μεταξύ των, και εις δύο εκ των τεσσάρων απολυομένων των άνω σχολών δι’ ανωτέρας σχολάς του κράτους, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν και λοιπάς ως άνω υπαρχούσας και κριθησομένας,

β) εις εκπαίδευσιν τεσσάρων νέων εκ των πέντε απολυομένων του ελληνικού σχολείου υποτρόφων του γένους Ματάλα και βαπτιστικών δια γυμνάσια του κράτους και άλλας ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς, ιερατικήν και λοιπάς, και εις τρείς εκ των τεσσάρων τούτων υποτρόφων δι’ ανωτέρας σχολάς, Πανεπιστήμιον Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν και λοιπάς ύπαρχούσας και συσταθησομένας,

γ) εις εκπαίδευσιν τριών υποτρόφων νέων εξ εκάστης κοινότητος Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά εκ των απολυομένων πέντε τοιούτων εκ των ελληνικών σχολείων διά τό γυμνάσιον και λοιπάς όμοιαβάθμους σχολάς, ιερατικήν και λοιπάς, και εις ένα εκ τούτων εξ εκάστης κοινότητος δι’ ανωτέρας σχολάς, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν και λοιπάς υπαρχούσας και συσταθησο­μένας εκ των τριών απολυομένων του γυμνασίου και άλλων σχολών.

Εις τους αποτυγχάνοντας εν τοις άνω διαγωνισμοις προς απόκτησιν υποτροφίας διά γυμνάσια και λοιπάς σχολάς εφιεμένους τυχόν προς σπουδάς γεωπονίας και δασικής εις τας εν Ελλάδι σχολάς, και δη εις δύο, ήτοι ένα εκ των κατοίκων Αραχόβης και ένα εκ των φερόντων τό επώνυμον Ματάλας, μετά τον πρώτον διαγωνισμον και εις τρείς άλλους νέους ανά ένα εξ εκάστης κοινότητος Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά μετά τον δεύτερον διαγωνισμόν, οι δε σχετι­κοί τούτοις διαγωνισμοι θά γίνωνται, δια μεν τους απολυομένους εκ των ελ­ληνικών σχολείων, ενώπιον επιτροπής, αποτελούμενης υπό του γυμνασιάρχου, των καθηγητών γυμνασίου και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου, του προέδρου εκάστης κοινότητος ή αναπληρωτού αυτού και εν τη έδρα και καταστήματι του οικείου σχολείου, δια δε τους απολυόμενους εκ του γυμνασίου υπό του προέδρου των πρωτοδικών, ενός μέλους εκ του γένους Ματάλα και επισκόπου, προεδρεύοντος αυτής, και εν τω καταστήματι επίσης του γυμνα­σίου και εν ημέραις ορισθησομέναις υπό του άνω διοικητικού συμβουλίου πάντοτε εντός του μηνός Αυγούστου και κατά πάσαν τετραετίαν, ενώ αι λοιπαί λεπτομέρειαι όλων των άλλων διαγωνισμών θα καθορισθώσιν υπό του άνω διοικητικού συμβουλίου και των οικείων επιτροπών.

Ε’) Οι μη προαγόμενοι ποσώς υπότροφοι εν ελληνικοίς σχολείοις, γυμνασίοις και λοιπαίς σχολαίς ή τουλάχιστον με βαθμόν καλώς απόλλυσι (χάνουσι) τo δικαίωμα της περαιτέρω υποτροφίας, εκτός εάν υπάρχη βεβαίωσις, ότι η μη προαγωγή αυτού (ουχί η μή πλήρης επιτυχία) οφείλεται εις αίτια ανεξάρ­τητα της επιμελείας του (ασθένειαν κλπ.), όποτε εξακολουθεί και η υποτροφία αυτού και εν τη ιδία τάξει, ευνόητον δε, ότι η ενδεχομένη τροποποίησις των άνω κλάσσεων η ονομασιών των σχολείων συνεπιφέρει προδήλως παρόμοιας τροποποιήσεις και δια τας άνω υποτροφίας και λεπτομερείας αυτών, κανονιστέας δι’ αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου.

ΣΤ) Ευθύς ως τό κατά την διάταξιν της διαθήκης μου σχηματιζόμενον εκάστοτε ιδιαίτερον άποθεματικόν κεφάλαιον εκ της κατ’ έτος καταθέσεως εις την Εθνικήν Τράπεζαν των δέκα πέντε επί τοις εκατόν (15%) εκ καθαρών ενιαυσίων εσόδων της περιουσίας μου και λοιπών περισσευμάτων ετησίου προϋπολογισμού και εκτάκτων εισπράξεων εκ διαφόρων απαιτήσεων παρέχει ενιαύσιον εισόδημα δέκα χιλιάδων δραχμών κατ’ έτος, εντέλλομαι τό διοικη­τικόν συμβούλων του νομικού προσώπου νά επεκτείνη την χορήγησιν υποτρο­φίας και εις άλλας κοινότητας των πρώην δήμων Λακεδαίμονος, αρχόμενον από της κοινότητος, πρώην δήμου, Σελλασίας εις ας να χορηγή υποτροφίαν εις δέκα νέους εκ των απολυομένων μαθητών των δημοτικών σχολείων των κοινοτήτων τούτων κατόπιν ομοίων τοις άνω διαγωνισμών προς σπουδήν εις ελληνικά σχολεία. Να διανέμηται δε η υποτροφία αυτή σύμμετρος, ανα­λόγως του πληθυσμού εκάστης κοινότητος η επί τη βάσει του αριθμού των απολυομένων μαθητών των δημοτικών σχολείων εκάστης κοινότητος, είτα δε εκ των απολυομένων δέκα τούτων υποτρόφων ελληνικού σχολείου νά χορηγήται υποτροφία εις εξ (6) δια γυμνάσια και λοιπάς ομοιβάθμους σχολάς, διανεμό­μενης της υποτροφίας εις υποτρόφους εξ εκάστης κοινότητος κατά τας άνω δια­τάξεις και εις τρεις εκ των άνω υποτρόφων γυμνασίου και λοιπών τυχόν σχολών απολυομένους αυτών δι’ ανωτέρας σχολάς του κράτους, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν κλπ. κατόπιν ομοίων διαγωνισμών, οριζομένων επίσης υπό του διοικητικού συμβουλίου. Εν μή δυνατή δε εφαρμογή της άνω διανομής, τό διοικητικόν συμβούλιον, τη γνω­μοδοτήσει και του κοινωτικού συμβουλίου του πρώην δήμου Σελλασίας, θέλει κανονίζει και ορίζει αριθμόν υποτροφίας εις εκάστην κοινότητα, όμοιαι δε υποτροφίαι και κατά τους άνω υποδεικνυομένους τρόπους διαγωνισμού και διανομής αυτών θα χορηγήται ευθύς ως τό εκάστοτε σχηματιζόμενον επίσης ώς άνω ιδιαίτερον αποθεματικόν κεφάλαιον εκ των 15 %, κατατιθέμενον εις την Εθνικήν Τράπεζαν, και των περισσευμάτων και λοιπών εσοδών, θέλει αποδίδει δέκα χιλιάδας δραχμών κατ’ έτος εισόδημα και κατά σειράν, μετά τον άνω δήμον Σελλασίας, εις τους δήμους Θεραπνών, Γερονθρών, Παραπο­ταμίων, Πελλάνης, Καστορείου, Φάριδος, Φελλίας, Μελιτίνης και Κροκεών δεκα μεν υποτροφίας μαθητών εις ελληνικά σχολεία εις τας κοινότητας εκά­στου των πρώην τούτων δήμων, διανεμομένας εις εκάστην αυτων κατά τά άνω, εξ (6) δε υποτροφίας εκ των δέκα απολυομένων των ελληνικών σχολείων υποτρόφων τούτων δια γυμνάσια του κράτους και λοιπάς ομοιοβάθμους σχο­λάς, διανεμομένας επίσης κατά τα άνω, και τρεις υποτροφίας εκ των άνω (6) εξ απολυομένων του γυμνασίου και λοιπών δια Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον και λοιπάς ανωτέρας σχολάς. Εις δε τας κοινότητας του πρώην δημου Σπάρτης άγιου Ιωάννου, Παρορίου, Μιστρά, Μαγούλας και λοιπά χωρία (κοινότητας) νά χορηγήται υποτροφία εις δεκαπέντε (15) νέους δι’ ελλη­νικόν σχολείον κατ’ αναλογίαν πάντοτε πληθυσμού εκάστης κοινότητος ή απολυομένων μαθητών εκάστου δημοτικού σχολείου κοινότητος, και εις οκτώ νέους εκ των δεκαπέντε (15) απολυομένων υποτρόφων ελληνικών σχολείων εις γυμνάσια και ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς ως και εις τέσσαρας εκ των οκτώ τούτων απολυομένων του γυμνασίου και λοιπών ομοιοβάθμων σχολών δι’ ανωτέρας σχολάς, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν και λοιπάς. Εις δε την κοινότητα Βρυσεών να χορηγήται υποτροφία εις τέσσαρας νέους, απολυομένους των δημοτικών σχολείων δι’ ελληνικόν σχολείον, και εις δυο εκ των τεσσάρων τούτων απολυομένων των ελληνικών σχολείων δια γυμνάσια και ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς και ενα εκ των δυο τούτων απολυομένων του γυμνασίου εις ανωτέρας σχολάς, Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και λοιπάς σχολάς· και εις τας κοινότητας του πρώην δημου Τρινασού εξ (6) υποτρόφους δι’ ελληνικόν σχολείον, τρείς εκ των εξ (6) τούτων απολυομένων ύποτρόφων του ελληνικού σχολείου δια γυμνάσιον και ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς και εις ένα εκ των τριών τούτων απολυομένου του γυμνασίου και ομοιοβάθμων σχολών εις Πανεπι­στήμια, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν κλπ. κατόπιν δια­γωνισμού, εννοείται, μεταξύ των ως άνω και διανομής υποτροφιών ταις κοινότησιν.

Ζ) εάν ποτε αι άνω υποτροφίαι δεν ήθελον φθάσει να εξαντλήσωσι τό ενιαύσιον εισόδημα της περιουσίας του ανωτέρου νομικού προσώπου, τότε ορίζω, ίνα τά περισσεύματα αυτών διατίθενται, επίσης κατ’ απόφασιν του διοικητικού συμβουλίου, εγκρινομένην παρά του υπουργείου της παιδείας, και εις άλλους εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς εν τη εγκαταλελειμμένη Λακεδαίμονι, αρχομένους εκ της Αραχόβης.

Η’) Απαγορεύω την χορήγησιν υποτροφίας ως και άνω επέκτασιν πέραν καθαρών εισοδημάτων περιουσίας του άνω νομικού προσώπου, ήτοι των προκυπτόντων μετά τας εν τη διαθήκη μου αφαιρέσεις και τά εξοδα διαχειρίσεως, συντηρήσεως οικοδομών κλπ. διότι επιθυμώ και ορίζω, ίνα τά τε πρώτα και τα κατόπιν συμφώνως τη διαθήκη μου σχηματισθησόμενα η κατατεθησόμενα κεφαλαία η ακίνητα κλπ. μένωσιν εσαεί αναπαλλοτρίωτα προς διηνεκή εκπλήρωσιν του άνω κοινωφελούς σκοπού δια μόνων τών εισο­δημάτων του.

Θ) Τό δοικητικόν συμβούλιον θα αποφασίζη κατά πλειοψηφίαν δια πάν άλλο σχετικόν ζήτημα, μη προβλεπόμενον υπό της διαθήκης ή του κωδικέλλου μου, δυνάμενον νά ψηφίση και εκδίδη σχετικάς τροποποιήσεις η άλλους κα­νονισμούς πάντοτε υπό την έγκρισιν του υπουργείου της παιδείας και βασ. διατάγματος εντός των ορίων της διαθήκης, του κωδικέλλου και του νόμου. Θεωρείται δε ευρισκόμενων εν απαρτία δια της παρουσίας πέντε μελών αύτου, εν οίς απαραιτήτως ό πρόεδρος η ό αναπληρωτής αυτού και εις εκ του γένους Ματάλα. Τον δε ελλείποντα η κωλυόμενον πρόεδρον αύτου θα αναπληρώνη μόνον ο πρόεδρος των πρωτοδικών η ο νόμιμος αναπληρωτής αύτου. Μετά δε την επέκτασιν υποτροφιών, συμφώνως τω επιδιωκομένω σκοπώ δια της διαθήκης μου, και εις άλλας κοινότητας μή αντιπροσωπευομένας εν τω διοικητικώ συμβουλίω, όπερ θα αντιπροσωπεύη τό άνω νομικόν πρόσωπον, ορίζω, ότι οσάκις πρόκειται περί ζητήματος η συμφερόντων τοιαύτης κοινότητος δέον να προσκαλήται εκτάκτως και ψηφίζη, εάν παραστή ώς μέλος του άνω διοι­κητικού συμβουλίου και ό πρόεδρος του κοινωτικού συμβουλίου της ενδιαφε­ρόμενης κοινότητος η ό νόμιμος αναπληρωτής αυτού.

Ι’) Τα δια τας άνω υποτροφίας ορίζω ώς εξης:

  1. Οι εις τά ελληνικά σχολεία υπότροφοι, κατοικούντες ένθα λειτουργεί τό σχολείον, νά λαμβάνωσι δραχμάς διακοσίας εξήκοντα κατ έτος, οι δε εν τοις παρακειμένοις της έδρας αύτου χωρίοις κατοικούντες τριακοσίας εξήκοντα, πληρωτέας κατά διμηνίαν,
  2. οι εις γυμνάσια και ομοιοβάθμους πρακτικάς σχολάς κατοικούντες μεν εν τη πόλει, ένθα τό γυμνάσιον λειτουργεί, ως και οι μη πλέον των πέντε χιλιομέτρων κατοικούντες εις χωρία, δραχμάς τετρακοσίας πεντήκοντα κατ’ έτος, οι δε πλέον μακρότερον δραχμάς εξακοσίας πεντήκοντα, πληρωτέας επισής κατά διμηνίαν,
  3. οι εις ανωτέρας σχολάς του κράτους, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον, στρατιωτικήν και ναυτικήν σχολήν, υπότροφοι να λαμβάνωσι δραχμάς χιλίας τριακοσίας ετησίως, πληρωνομένας κατά τριμηνίαν ή διμηνίαν,
  4. οι δε εις εμπορικήν και αναλόγους σχολάς τοιαύτας, λειτουργούσας εν Αθήναις, δραχμάς χιλίας κατ’ έτος, οι δε εις άλλας πόλεις επτακοσίας πεντή­κοντα ετησίως, πληρωτέας επίσης και
  5. οι εις δασικήν και γεωργικήν σχολήν τοιούτοι δραχμάς τετρακοσίας πεντήκοντα, πληρωτέας επίσης. Διάρκεια, υποτροφίας έσται ό κατά τους νό­μους του κράτους οριζόμενος χρόνος φοιτήσεως δι’ εκάστην σχολήν.

ΙΑ) Εάν τό καθαρόν εισόδημα κατ’ ετος δεν εξαρκεί πρός πλήρωσιν των χορηγημάτων των άνω υποτροφιών εις υποτρόφους πάσης κατηγορίας, εντέλ­λομαι τό διοικητικόν συμβούλιον νά μειώνη, κατ’ αναλογίαν κατηγορίας, τόν αριθμόν υποτρόφων εις τας ανωτέρας σχολάς, εάν δεν προτιμά την ελάττωσιν χορηγήματος ύποτρόφων αναλόγως. Εάν δε τό ετήσιον εισόδημα υπερβαίνει κατά πολύ τό χορηγούμενον ποσόν μετά τόν σχηματισμόν του πρώτου και δευτέρου αποθεματικού κεφαλαίου προς χορήγησιν υποτροφιών και εις τας κοινότητας του παρακειμένου δήμου Σελλασίας και είναι εξησφαλισμένος ο σχηματισμός αυτού και κατά τα αμέσως επόμενα έτη, επιτρέπεται αυτώ νά χορηγή εις διαφόρους κατηγορίας υποτρόφων επί πλέον εις έκαστον υπότροφον μέχρι δέκα δραχμάς επι ταις εκατόν.

IB) Ορίζω έδραν του ιδρυθησομένου νομικού προσώπου την Σπάρτην και παρακαλώ τον εκάστοτε επίσκοπον Σπάρτης να επιτρέπη εν τη επισκοπή νά συνεδριάζη τό διοικητικόν συμβούλιον τη προσκλήσει του και νά τηρώνται τά σχετικά βιβλία αλληλογραφίας και έγγραφα αυτού υπό προσώπου γραφέως διοριζομένου τη προτάσει του κατά προτίμησιν εξ ιερωμένου η άλλων υπαλλήλων της περιφερείας, αμειβομένου δε εκ του 1/5 εκ του καθαρού ετησίου εισοδήματος, του παραχωρουμένου τω διοικητικώ συμβουλίω δια πάσαν αμοιβήν και δαπάνην διοικήσεως.

ΙΓ) Ο ανωτέρω γενικός διευθυντής και διαχειριστής του ιδρυομένου νομικού προσώπου θα είναι και ταμίας αυτού, υποχρεούμενος όμως πάντοτε μεν να καταθέτη εκάστοτε όσα τυχόν εισπράττει εκ της προκειμένης διαχειρίσεως χρήματα παρά τινι ασφαλεί Τραπέζη επι τρεχουμένο εντόκω λογαριασμό επ’ ονόματι του άνω νομικού προσώπου, τα δε, μετά τά ενιαύσια έξοδα δια­χειρίσεως, πληρωμάς ύποτρόφων, περισσεύματα εισοδημάτων η άλλων χρη­μάτων να καταθέτη οριστικώς πλέον παρά τη Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος προς σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου εντόκως και επί ανατοκισμώ συμ­φώνως προς τα εν τη διαθήκη μου οριζόμενα. Οι δε υπό του διευθυντού τούτου συντασσόμενοι προϋπολογισμοί και απολογισμοί θα υποβάλλωνται προς έλεγχον εις τό υπουργείον της παιδείας δια του διοικητικού συμβουλίου, όπερ θα δύναται νά σημειοί επ’ αυτων πάσαν σχετικήν παρατήρησιν και γνώμην του περί της διαχειρίσεως του, θα κοινοποιή δε και αντίγραφον αυτού εις την κοινότητα Αραχόβης ως και εις υποδεικνυόμενον άτομον εκ του γένους Ματάλα υπό του διοικητικού συμβουλίου προς γνώσιν του και δια τά κατ’ αυτούς, και όταν μετά πεντηκονταετίαν αι υποτροφίαι προς σπουδήν επεκταθώσι και εξακολουθώσιν επεκτινόμεναι, να κοινοποιώσι και εις μιαν εκ των κοινοτήτων εκάστου πρώην δήμου με την σύστασιν αυτή να κοινο­ποιή αντίγραφα αυτού εις τα συμβούλια των κοινοτήτων του αυτού πρώην δήμου.

ΙΔ’) Οι περαιούντες τας σπουδάς των, είτε εν τω γυμνασίω και ομοιοβάθμοις σχολαίς, είτε εν ταίς ανωτέραις τοιαύταις σχολαίς του κράτους, Πα­νεπιστημίω, Πολυτεχνείω, στρατιωτική και ναυτική σχολή κλπ. δια της χορη­γηθείσης αυτοίς υποτροφίας του άνω νομικού προσώπου, καθιστάμενοι οπωσδήποτε εύποροι, νομίζω, ότι είναι δίκαιον και τιμητικόν, και συνιστώ αυτοίς τούτο προς απόδειξιν διαπλάσεως των και ψυχικώς, νά αποδώσωσιν εις τό ταμείον του άνω νομικού προσώπου το εν τέταρτον 1/4 του όλου ποσού χρη­μάτων, α έλαβον παρ αυτού προς σπουδάς των και δη εις δέκα δόσεις, ήτοι το εν δέκατον κατ’ έτος προς αύξησιν των υποτροφιών. Εάν δε το ταμείον του νομικού προσώπου δεν τυγχάνει του τετάρτου τούτου ποσού παρά των δυναμένων νά αποδώσωσιν αυτό, εντέλλομαι τό διοικητικόν συμβούλιον δια πράξεως του νά αποκλείση υιούς και εγγόνους αυτού παντός δικαιώματος προς διαγωνισμόν προς απόκτησιν υποτροφίας.

ΙΕ) εάν την ανεγειρομένην στοάν μου εν τώ τετραγώνω μεταξύ οδών Πατησίων και τρίτης Σεπτεμβρίου, Κόδριγκτων και Άμιλτων δεν παρατώσω, αι ως άνω χορηγήσεις υποτροφίας θέλουσιν αναβληθή μέχρι περατώσεως της στοάς και πάντων των διαμερισμάτων αυτής, γηπέδου, μαγαζείων, και προς τούτο παρακαλώ τους εκτελεστάς της διαθήκης μου κατά την πρώτην διετίαν μετά τον θάνατον μου, ευθύς ως επέλθη λογική υποτίμησις υλικών, νά επιληφθώσι σχετικής εργασίας και κατά προτίμησιν προς στέγασιν της μεσημ­βρινής πλευράς είτε εκ τσιμεντοδοκών είτε εκ μπετόν αρμέ, των δυο πλευρών της μεσημβρινής και βορείας και όχι του μεταξύ αυτών μεσαίου διαμερίσματος, εφ ου θα γίνη σοφίτα ομοία της βορείας πλευράς και δέον το πάτωμα αυτής της σοφίτας νά γίνη εκ ξυλείας, καθ’ όσον και η τοιχοποιία εκ τούβλων δεν πα­ρέχει την δέουσαν αντοχήν προς μπετόν αρμέ. Προς στέγασιν δε της σοφίτας θα χρησιμεύση η εκ των δυο δωματίων και στάβλου εν τη πλευρά Κόδριγκτων ξυλεία, τούτων κρημνισθησομένων ως αχρήστων ηδη και διότι και επί του οικοπέδου αυτού θα προεκταθή η στοά μετά την περαιωσίν της και λειτουργίαν πλήρη των εν αυτή οικιών και μαγαζείων, ψυγείου και παγοποιείου δια τας ανάγκας των γειτόνων και λοιπών. Να δαπανήσωσι δε πάν εισπραττόμενον ποσόν εξ ενοικίων και τα εις τας Τραπέζας κατατιθέμενα επί τρεχουμένω εντόκω λογαριασμώ και εισπραττόμενα εκ τόκων και εξ οφειλετών και παν ποσόν καταθέσεων εις Τραπέζας επί ωρισμένη προθεσμία ληγούσης ταυτής, τότε τα ποσά ταύτα θα κατατίθενται επί εντόκω τρεχουμένω λογαριασμώ προς χρήσιν αυτών μέχρι περαιώσεως των εργασιών της όλης στοάς. Ευθύς ώς γίνη τό στέγασμα της μεσημβρινής πλευράς, να γίνη εγκατάστασις φούρνου εις την μεσημβρινήν πλευράν της στοάς εις τό διαμέρισμα της δυτι­κής πλευράς παρά την είσοδον της κατοικίας, άνω αυτού, και εις τό παρακείμενον μεσαίον διαμέρισμα, βορείως τούτου, εγκατασταθή τό μακαρονοποιείον, όπερ θα συγκοινωνή υπογείως μετά του φούρνου, του ήδη χωρίζοντος αυτά τοίχου κρημνιθησομένου μέχρι του τμήματος, εφ’ ου και στηρίζεται δωμάτων η μάλλον διαμέρισμα δια μαγαζείον, φούρνος δε και μακαρονοποιείον ενούμενα και φωτιζόμενα κοινώς υπογείως δια του κάτωθι του παταρίου του φούρνου προς την οδόν Άμιλτων εκτεταμένου φωταγωγού και εκ φωταγωγού προς δυσμάς καθιστά ταύτα, φούρνον και μακαρονοποιείον, ηνωμένα προς ενοικίασιν εξακολουθούσης της εργασίας, νά προτιμηθή κατόπιν η κατασκευή των προς κατοικίαν διαμερισμάτων, όπως ούτω μη παρεμποδίζεται η εργασία επι των μαγαζείων, ήτις δύναται να γίνεται συγχρόνως, περαιουμένου εκάστου πατώματος. Μετά την περαίωσιν και των μαγαζείων, θα γίνη εργα­σία πρός τοποθέτησιν μηχανημάτων και λοιπών σχετικών προς λειτουργίαν ψυγείου, παγοποιείου και ηλεκτρισμού δια την στοάν και αγοράν εν ταυτώ μηχανημάτων κατά σημειώσεις, ας ελπίζω να ευρεθώσιν εις τά εγγραφά μου. Τά μηχανήματα θέλουσι τοποθετηθή εις τό τρίτον υπόγειον διαμέρισμα από μεσημβρίας πρός βορράν, κείμενον δυτικώς της πλευράς της στοάς, παραπλεύρως του οποίου υπάρχει και φρέαρ, εις ό θα συγκεντρωθώσι τά ύδατα δι’ ανοίξεως κάτωθι της επιφανείας του υπογείου κέντρου στοάς εισόδου από οδού Άμιλτων μέχρι του κέντρου Κόδριγκτων, ει δυνατόν, σήραγγος πλέον των 4 μέτρων βάθους. Κατόπιν παρελεύσεως χρόνου θέλει κτισθή επί της οδού Κόδριγκτων επί του οικοπέδου, ένθα υπάρχουν δυο δωμάτια, μαγειρείον και στάβλος εν αχρηστία, κτήριον όμοιον τω παρακειμένω της προς δυσμάς τούτου ήδη κτιζομένης στοάς, εννοείται πάντοτε, εάν το κατατιθέμενον ποσόν χρημάτων προς σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου εις την εθνικήν Τράπεζαν πρός επέκτασιν υποτροφιών αρκεί, ότε το εκ της οικοδομής ταυτής εισόδημα θά αντικαταστήση το εκ του αποθεματικού κεφαλαίου πρός επέκτασιν των κατά τα άνω υποτροφιών. Μετά δε την πάροδον χρόνου, ευθύς ως, καταστή χρή­σιμος και επωφελής η ανέγερσις και άλλων ετέρων μαγαζείων, συνιστώ, τα ισό­γεια μέρη των παρακειμένων οικιών μου της μεσημβρινής πλευράς Κόδριγκτων και τό επί της οδού Άμιλτων της υπ’ άριθ. 4 οικίας μου το δε ισόγειον διαμέρισμα της υπ’ αρίθμ. 81 Πατησίων κατοικίας μου χρησιμεύση, μετατρεπόμενον, ως ιατρείον, ότε και ό παρακείμενος αυτώ κήπος να μετατραπή εις καφενείον, κτιζόμενον επί του οικοπέδου τούτου μέχρις ύψους εξ ου αρχίζουσι τά παράθυρα του μεσαίου πατώματος και στεγασθή δια τσιμεντοδοκών όπως σχηματισθή ταρράτσα, ήτις να χρησιμεύση δια τους κατοικούντας εν τω μεσαίω πατώματι και μη αποκλεισθή της μεσημβρίας και η παρακείμενη ύπ άριθ. 4 Άμιλτων οικία της ανατολής, ο δε κήπος να μη κτισθή πλέον των παραθύ­ρων ισογείου πατώματος, όπως ούτω τυγχάνη μεσημβρίας και τό ισόγειον πάτωμα.

Τέλος λαμβάνων ηδη υπ όψιν, ότι λειτουργούσιν εξατάξια σχολεία εν Λακεδαίμονι και εν ταις κοινότησι του πρώην δήμου Οινούντος, ορίζω ως πρός ταύτα, ότι οι άνω διαγωνισμοί θα γίνωνται ως εξής

α’) καθ’ έκαστον έτος θα γίνεται πάντοτε συμφώνως τοις άνω διαγωνισμός μεταξύ των απολυομένων μαθητών εξαταξίου δημοτικού σχολείου εκάστης κοινότητος πρός απόκτησιν υποτροφίας εις σχολαρχείον πέντε νέων εξ εκαστης των κοινοτήτων των πρώην δήμων Οινούντος, Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά και εξ (6) εκ της κοινότητος Αραχόβης και δέκα νέων εκ των άλλων κοινοτήτων εκάστου πρώην δήμου της Λακεδαίμονος, Σελλασίας, Θεραπνών, Γερονθρών, Παραποταμίων, Πελλάνης, Καστορείου, Φάριδος, Φελλίας, Μελιτίνης και Κροκεών και εις τας λοιπάς κοινότητας πρώην δήμων εις όσους μαθητάς αναφέρω ως άνω και κατά την ως άνω σειράν υποτροφιών και διανέμωνται αύται συμφώνως προς τα άνω σχετικώς ειρημένα δι’ υποτροφίαν και εις σχολαρχείον,

β’) κατά τό αμέσως επόμενον έτος θα γίνωνται και έτεροι διαγωνισμοί μεταξύ των απολυομένων υποτρόφων του σχολαρχείου δια τετραετή υποτροφίαν, ήτοι εις γυμνάσιον και λοιπάς πρακτικάς σχολάς, ο αριθμός των οποίων θέλει είναι πάντοτε δι’ εκάστην κοινότητα του πρώην δήμου Οινούντος και δια τας κοινότητας των ετέρων πρώην δήμων της Λακεδαίμονος ό άνω οριζόμενος εκ των απολυομένων υποτρόφων ελληνικού σχολείου,

γ’) οι δια τό γυμνάσιον διαγωνισμοί θα γίνωνται πάντοτε, κατά τα άνω ειρημένα, κατά τετραετίαν μεταξύ των απολυομένων υποτρόφων σχολαρχείου και θα λαμβάνωσι μέρος εις τον διαγωνισμόν και οι απολυόμενοι κατά το αμέσως προηγούμενον έτος. Οι δε εκ του γένους Ματάλα απολυόμενοι των εξεταξίων δημοτι­κών σχολείων, εν όσω δεν αποτελούσι αριθμόν μαθητών προς διαγωνισμόν εις σχολαρχείον άνω των πέντε μαθητών ομού μετά των βαπτιστικών μου, θα τυγχάνωσιν υποτροφίας εις σχολαρχείον οι φέροντες βαθμόν άνω του καλώς, απολυόμενοι των εξεταξίων, και εις γυμνάσιον και πρακτικάς σχολάς εκ του σχολαρχείου μέ βαθμόν λίαν καλώς ως και εις ανωτέρας σχολάς του κράτους, Πανεπιστήμιον, Πολυτεχνείον κλπ. απολυόμενοι του γυμνασίου και λοιπών σχολών.

Έγραψα ιδιοχείρως τον παρόντα μου κωδίκελλον, αποτελούμενον από σελίδας δώδεκα με την παρούσαν, εν αις πάσαις, ως και εν ταύτη μου, υπέ­γραψα ιδία χειρί επίσης εν τη εν Αθήναις οικία μου, κειμένη εν τη οδώ Πατησίων και Άμιλτων 2, σήμερον την είκοστην τετάρτην Μαΐου του χίλια ενακόσια δέκα εννέα, ως και εν αρχή του παρόντος μου αναφέρω.

Ο γράψας

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΤΑΛΑΣ