Εν Αθήναις σήμερον την εικοστήν εβδόμην του μηνός Μαρτίου του χιλιοστού εννιακοσιοστού δεκάτου ενάτου (1919) έτους, ημέραν Τετάρτην της εβδομάδος, ο υποφαινόμενος Αθανάσιος Ματάλας, εξ Αραχόβης της Λακεδαίμονος, κάτοικος Αθηνών και μη έχων κατιόντας, άγαμος ων, και ανιόντας, αποθανόντων των γονέων μου, και επιθυμών να διαθέσω και κανονίσω τα της περιουσίας μου μετά τον θάνατόν μου και συντελέσω δ΄ αυτήν εις επίτευξιν απαραιτήτου και σπουδαίου κοινωφελούς σκοπού, αφού γνωρίζω εκ πείρας, ότι το κράτος μας προς τελειοτέρας διοίκησίν του έχει ανάγκη ανδρών διαπεπλασμένων διανοητικώς και ψυχικώς, διότι εκεί ένθα υπάρχουσι τοιούτοι πεπροικισμένοι βεβαίως και εκ φυσικών αισθημάτων και αι κοινωτικαί υποθέσεις διεξάγονται επιτυχώς και το κράτος επομένως διοικείται καλώς και προάγεται πάντοτε, γράφω ιδιοχείρως την παρούσαν διαθήκην μου και ορίζω τα εξής:

Α΄) Εγκαθιστώ κληρονόμους μου εφ΄ όλης της μετά τον θάνατόν μου ευρεθησομένης κινητής και ακινήτου περιουσίας μου 1) το ελληνικόν Δημόσιον, 2) την κοινότητα της ιδιαιτέρας μου πατρίδος Αραχόβης και 3) τον Δήμος Λ. Ματάλαν και τους υιούς αυτού Κωνσταντίνον και Γεώργιον Ματάλαν, τον Δημοσθένη και Γεώργιον , υιούς Λεωνίδα Γ. Ματάλα, τους υιούς Δημοσθένους Παρασκευά Ματάλα, Παρασκευάν, Κωνσταντίνον, Ανδρέαν και Γεώργιον Ματάλαν, τους Δημήτριον και Γεώργιον, υιούς Νικολάου Ματάλα, τους υιούς Ιωάννου Ματάλα, Παρασκευάν και Παναγιώτην Ματάλαν, Κωνσταντίνον και Δημήτριον, υιούς Παναγιώτου Ματάλα, αλλά επιθυμώ και ορίζω, όπως δι΄ όλης μου της περιουσίας ιδρυθή νομικόν πρόσωπον, εκπαιδευτικόν έχον σκοπόν υπό την επωνυμίαν καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα του Λακεδαιμονίου, εδρεύον εν Αραχόβη κατά την πρώτην τεσσαρακονταετίαν και έπειτα εν Σπάρτη και λειτουργούν συμφώνως προς σχετικόν κανονισμόν, ον ιδιαιτέρως θέλω συντάξει ή περιλάβει εν ιδίω, επίσης κωδικέλλω μου ή εν ελλείψει τοιούτων συμφώνως προς κανονισμόν, συνταχθησόμενον των εκτελεστών της διαθήκης μου ή των αντιπροσώπων του ιδρυθησομένου άνω νομικού προσώπου και εγκρινόμενον διά του υπουργείου της παιδείας και βασ. διατάγματος επί τη βάσει πάντοτε της διαθήκης μου και του τυχόν κωδίκελου μου και του εν αυτοίς αναφερομένου σκοπού, ήτοι της δι΄ όλους τους κλάδους της ελληνικής επιστήμης ή τέχνης ή και υπηρεσίας εκπαιδεύσεως και μορφώσεως νέων, πάντοτε Λακεδαιμονίων και εν πρώτοις εκ των κοινοτήτων, πρώην δήμων. Οινούντος και Αραχόβης και ιδιαιτέρως εκ των οικογενειών του γένους Ματάλα εξ όλης της Λακεδαίμονος, και επί πεντηκονταετίαν εξ όλης της Ελλάδος, Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά δι΄ εκλογής επί τούτω γινομένης εκ των ειρημένων μερών και εκ των εν τοις σχολείοις πρωτευόντων κατόπιν ιδιαιτέρου διαγωνισμού μεταξύ των μαθητών εκάστης κοινότητος αφ΄ ενός και Ματαλαίων αφ΄ ετέρου και κατόπιν νέων εκ των παρακειμένων κοινοτήτων, πρώην δήμων της Λακεδαίμονος, Σελλασίας, Θεραπνών, Γερονθρών, Παραποταμιων, Πελλάνης, Καστορείου, Σπάρτης, Φάριδος, Φελλίας, Μελιτίνης, Κροκεών, Τρινασού και Βρυσεών.

Β΄) Διορίζω εκτελεστάς της διαθήκης μου επί διετίαν από του θανάτου μου τους Γεώργιον Κωνσταντινίδην, ελεγκτήν του συνεδρίου, Αναστάσιον Παπαληγούραν, δικηγόρον, πρώην εισαγγελέα εφετών, Κωνσταντίνον Δημητρίου Ματάλαν, ταγματάρχην πυροβολικού, και Κωνσταντίνον Δημοσθένους Ματάλαν, υπολοχαγόν, και εν μη απαδοχή τίνων εξ αυτών, τους Δημοσθένη Λεωνίδου Ματάλαν και Γεώργιον Λυκούραν, τους οποίου παρακαλώ να φροντίσωσιν αμέσως μετά τον θανατόν μου, ως σημειούται εν τω πρωτοτύπω περί της τακτικής απογραφής απάσης της περιουσίας μου συμφώνως προς τας διατάξεις του νόμου και προβώσιν, έστω και άνευ συμπράξεως ή συναινέσεως των εγκατασταθέντων κληρονόμων, εις την όσον τάχιον εκκαθάρισιν της κληρονομικής περιουσίας μου ως εξής

α ΄) Να εκποιήσωσι πάντα τα ευρεθησόμενα κινητά πράγματά μου, πλην των χρεογράφων και μετοχών εταιρειών, ως και πάσαν την λοιπήν ακίνητον περιουσίαν μου εν ευθέτω χρόνω, πλην της κείμενης εν Αθήναις, ην κηρύττω εντελώς και διαρκώς αναπαλλοτρίωτον, ρητώς απαγορεύων την καθ΄ οιονδήποτε τρόπον και εξ οιουδήποτε λόγου μερικήν ή ολικήν εκποίησιν ή επιβάρυνσιν αυτής.

β΄) να φροντίσωσιν επίσης την διά παντός νομίμου τρόπου έγκαιρον είσπραξιν των διαφόρων απαιτήσεών μου ή και των προσόδων εν γένει της περιουσίας μου,

γ΄) να καταθέσωσιν αμέσως εκάστοτε παρά την Εθνική Τραπέζη της Ελλάδος και δη υπό τον όρο του αναπαλλοτριώτου και συμφώνως τω σχετικώ νόμω, ΒΟΞ΄του 1913 (άρθρ.5) επί όσον το δυνατόν μεγαλειτέρω τόκω και μακρά προθεσμία τα ευρεθησομένα παρ΄ εμοί χρήματα ή εισπραχθησόμενα εκ των άνω εκποιήσεων ή απαιτήσεων και προσόδων όσα βεβαίως θέλουσι περισσεύουν, μετά την περαίωσιν της ήδη ανεγειρομένης εν τμήματι ή τετραγώνω Ζ΄ των οδών Πατησίων, Άμιλτων και Κόδριγκτων στοάς μου μετά την πληρωμήν των κατωτέρω κληροδοτημάτων, σχετικών εσόδων εκκαθαρίσεως, διαχειρίσεως κλπ. εάν δεν προτιμώσι και δεν ευρίσκουν συμφερώτερον, λόγω της μεγαλειτέρας τυχόν αποδόσεως, να αγοράσωσι αυτών επίσης αμέσως ισάξια ασφαλή ελληνικά μονον χρεόγραφα, όπερ πάντα, ως και τα παρ΄ εμοί ευρισκόμενα και ευρεθησόμενα τοιαύτα, δέον ευθύς να καταθέτωσιν υπό τους αυτούς άνω όρους, ίνα τα τε χρήματα και χρεόγραφα ταύτα μένωσι αυτόθι ως κεφάλαιον αναπαλλοτρίωτον και ανεπίδεκτον οιασδήποτε εκχωρήσεως ή κατασχέσεως εις ολόκληρον αιώνα προς εξυπηρέτησιν του σκοπού του άνω νομικού προσώπου μόνον διά των εξ αυτού τόκων και ποσόδων και

δ΄) να εκτελέσωσι και εκτελώσι τα κάτωθι κληροδοτήματα και εν γένει την διαθήκην μου και τους όρους και να συμπληρώσωσι την άνω στοάν μου εάν μη εγώ ο ίδιος εν τω μεταξύ πράξω τούτο.

Γ΄) Τους όρους και τρόπους των ανωτέρω εκποιήσεων ή της εισπράξεως των απαιτήσεων και λοιπών προσόδων ως και την εκλογήν των αγορασθησομένων τυχόν χρεογράφων αφήνω εις την κρίσιν των εκτελεστών, οι οποίοι πιστεύω, ότι θα ενεργήσωσι σχετικώς ότι συμφερώτερον και καλλίτερον.

Δ΄) Επιθυμώ και ορίζω επίσης, προς τούτο δε παρακαλώ τους εκτελεστάς μου ως και αυτούς τους άνω κληρονόμους, να φροντίσωσιν εγκαίρως, και δη ως τάχιστα, τα της ιδρύσεως, εν ανάγκη δε και εγκρίσεως υπό της πολιτείας, του ανωτέρω νομικού προσώπου, εις το οποίον παραγγέλλω πάντας τους άνω εγκατασταθέντας κληρονόμους μου να παραδώσωσιν αμέσως ολόκληρον την κληρονομικήν περιουσίαν μου ως καθολικόν υπέρ αυτού καταπίστευμα, ίνα χρησιμεύση αυτή η περιουσία δια την ταχείαν έναρξιν και λειτουργίαν αυτού επί το άνω σκοπώ.

Ε΄) Πάσαν την προς τον σκοπόν τούτον εκκαθαρισθησομένην και καθιερωθησομένην περιουσίαν μου ως άνω, ειδικώτερον δε την εν Αθήναις ακίνητον τοιαύτην, ως και τας άνω καταθέσεις χρημάτων ή χρεογράφων, κηρύσσω εντελώς αναπαλλοτρίωτον και ανεπίδεκτον οιασδήποτε εκποιήσεως ή εκχωρήσεως ή επιβαρύνσεως ή κατασχέσεως εκ μέρους οιουδήποτε τρίτου και δι΄ οιονδήποτε λόγον, συμφώνως τοις ανωτέρω σχετικώς ειρημένοις, όσον αφορά ταύτα τα κτήματα και τα κατατιθεμένα χρηματικά κεφάλαια ή χρεόγραφα, ως μόνον τα εισοδήματα ωρισμένως επίσης προορίζω και περιορίζω να χρησιμεύσωσι προς εξυπηρέτησιν του άνω σκοπού του νομικού προσώπου ως και συντήρησιν και διαχείρισιν της περιουσίας ταύτης. Μόνον δε μετά παρέλευσιν της άνω εκατονταετίας επιτρέπω την άρσιν των άνω καταθέσεων και εκποίηση χρεογράφων, ίνα δι΄ αυτών όμως ωρισμένως αγορασθώσιν ακίνητα πλέον προσοδοφόρα και τα οποία να μένωσιν επίσης αναπαλλοτρίωτα και διαρκής περιουσία του ειρημένου νομικού προσώπου, όπως και τα ήδη ακίνητα κτήματά μου εν Αθήναις.

ε΄) Ρητώς αποκλείω και απαγορεύω την καθ΄ οιονδήποτε τρόπον μείωσιν ή φαλκίδευσιν της άνω κληρονομικής περιουσίας μου εκ μέρους των άνω εγκαθισταμένων κληρονόμων μου και υπέρ οιουδήποτε εξ αυτών, διότι επιθυμώ και ορίζω να περιέλθη ολόκληρος η περιουσία μου αυτή εις το άνω νομικόν πρόσωπον ως καθολική κληροδοσία ή καταπίστευμα παρακαλώ δε μάλιστα και τους άνω κληρονόμους μου, ως εκ των άνω ιδιοτήτων, να παρακολουθώσι και επιβλέπωσι και ελέγχωσι και μεριμνώσιν επίσης την κανονικήν και επιτυχή λειτουργίαν του νομικού τούτου προσώπου, ως εκ του επιδιωκομένου δι΄αυτού κοινωφελούς σκοπού. Εάν δε τις των κληρονόμων τούτων δεν δυνηθή ή δεν ήθελε γίνει κληρονόμου μου, ορίζω να γίνη η εντεύθεν προσαύξησις εξ ίσου υπέρ των λοιπών, ους άλλως διορίζω και υποκαταστάτους αυτού, πάντοτε δε υπό τους ιδίους όρους.

Ζ΄) Αφήνω τα εξής κληροδοτήματα, τα οποία, εάν δεν εκτελέσωσιν οι εκτελεσταί δι΄οιονδήποτε λόγον, επιθυμώ να εκτελέσωσιν οι άνω κληρονόμοι μου ως και το νομικόν πρόσωπον ως καθολικός καταπιστευματούχος, ήτοι ορίζω

1. να χορηγώσι κατ΄έτος εις τον ιερέα, εφημέριον της εκκλησίας αγίας Παρασκευής εν Αραχόβη, φέροντα, εκτός των ηθικών προσόντων προς χειροτονίαν, και πτυχίον δημοδιδασκάλου ή ελληνοδιδασκάλου, δραχμάς πεντήκοντα κατά μήνα, υπό τον όρον να κατοική εν τη ενορία αυτής, εάν δε φέρη και πτυχίον θεολογικής σχολής, να το χορηγώσι δραχμάς εξήκοντα πέντε κατά μήνα δια την εκτέλεσιν μνημοσύνων υπέρ των ευεργετών της κοινότητος και μνήμην των γονέων μου, πάππων και προπάππων και διδάσκη εν τω δημοτικώ σχολείω της κοινότητος τα ιερά μαθήματα, εν δε ίση αξία υποψηφίων να προτιμάται εκ των φερουσών οικογενειών το επώνυμον Ματάλας.

2. να χωρηγώσι κατ΄έτος εις την κοινότητα Αραχόβης προς φύλαξιν και βελτίωσιν των κοινωτικών δασών και εθνικών εν τη περιφερεία αυτής και κατά προτίμησιν των προς βορράν και ανατολάς κειμένων δραχμάς χιλίας επί λογοδοσία,

3. να χορηγώσι κατ΄έτος δραχμάς εξακοσίας μέχρι χιλίων, αναλόγως των ενιαυσίων προσόδων της περιουσίας μου, δι΄ έπαθλα των εν Σπάρτη τελουμένων αγώνων, όταν τοιούτοι τελώνται, παρισταμένων και των εκτελεστών της διαθήκης μου, και εάν ο γυμναστικός σύλλογος Σπάρτης παραχωρήση εκ του εν τω γυμναστηρίω οικήματος διαμέρισμα προς εγκατάστασιν γραφείου του εγκαθισταμένου εκεί νομικού προσώπου, ου ως άνω ορίζω και τόπον διοικήσεως την Σπάρτην, να χορηγώσιν εις τον γυμναστικόν σύλλογον δραχμάς πεντακοσίας και όταν δεν τελώνται αγώνες,

4. να χορηγώσι δραχμάς πεντακοσίας εις τους εξασκούντας το ιατρικόν επάγγελμα εν Αραχόβη και κατά προτίμησην εις τους σπουδάσαντας ιατρικήν δι΄υποτροφίας εκ της περιουσίας μου και αποδώσαντας το τέταρτον των όσων έλαβον παρ΄ αυτήν χρημάτων προς σπουδήν των, με την υποχρέωσιν να επισκέπτωνται δωρεάν τους ενδεδειγμένως πράγματι απόρους πάσχοντας κατοίκους Αραχόβης,

5. εάν εν όσω ζώ δεν μεταφερθή πόσιμον ύδωρ υπό της κοινότητος εν Αραχόβη, να χορηγήσωσιν αυτήν, όταν μεταφέρη τοιούτον, είκοσι χιλιάδας δραχμών με την υποχρέωσιν να εγκαταστήση μίαν κρήνην (βρύσιν) εν αγία Παρασκευή και μίαν εν τη πλατεία Ράχης.

Η΄) Ορίζω επίσης και τα περισσεύοντα τυχόν χρήματα εξ ενιαυσίων εσόδων να κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέζη επί τοις αυτοίς όροις καταθέσεως και επί τω αυτώ σκοπώ επεκτεινομένω.

Θ΄) Από της λήξεως της εντολής και υπηρεσίας των πρώτων εκτελεστών της διαθήκης μου ήτοι διετίας, εντέλλομαι προς τους διαδόχους τούτων εκτελεστάς, ίνα εκ του κατ΄έτος καθαρού εισοδήματος της περιουσίας μου μετά την αφαίρεσιν και των άνω κατ΄έτος πληρωνομένων κληροδοτημάτων και πάσης εννοείται δαπάνης προς συντήρησιν οικοδομών, και πέντε επί τοις εκτατόν δι΄εαμοιβήν εκτελεστών και εν γένει εξόδων των γραφικών, καταθέτωσι δεκαπέντε (15) επί τοις εκατόν εκ των εσόδων κατ΄ έτος εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος εντόκως και επί ανατοκισμώ και μακροτέρα προθεσμία και μεγαλειτέρω τόκω προς σχηματισμόν αποθεματικού κεφαλαίου ιδιαιτέρου. Το δε υπόλοιπον καθαρόν έσοδον εκάστου έτους, αποτελούν το εκπαιδευτικόν κληροδότημα Αθανασίου Ματάλα, θέλει διατίθεται, διαχειριζόμενον υπό των εκάστοτε εκτελεστών της διαθήκης μου, προς εκπαίδευσιν νέων Λακεδαιμονίων από του τρίτου έτους του θανάτου μου εις υποτροφίαν νέων εν πρώτοις εκ του γένους οικογενειών, φερουσών το επώνυμον Ματάλας και εκ νέων κατοίκων Αραχόβης, Βαμβακούς, Ευρυσθένων και Βασαρά κατά τας σχετικάς διατάξεις της παρούσης, του κωδικέλλου και του κανονισμού, παν δε υπόλοιπον εκ του καθαρού κατ΄ έτος εισοδήματος της περιουσίας κατατιθεμένου επίσης επί τω σκοπώ ευρύνσεως υποτροφιών εις τους Λακεδαιμονίους προς εκπαίδευσιν.

Ι΄) Η συντήρησις, διαχείρισις ή διοίκησις της άνω περιουσίας μου και η εκπροσώπησις εν γένει του άνω νομικού προσώπου δέον να γίνηται συμφώνως προς την διαθήκην μου και τον άνω κωδίκελλον ή κανονισμόν και εν ελλείψει, συμφώνως προς τας διατάξεις των νόμων, πάντοτε δε δι΄ ετησίων προϋπολογισμών και απολογισμών, εγκαίρως υποβαλλομένων, ελεγχομένων και εγκρινομένων ή τροποποιουμένων υπό του κοινωτικού συμβουλίου Αραχόβης και του ετέρου τοιούτου της προηγουμένης περιόδου και κατόπιν εφέσεως υπό του υπουργείου της παιδείας ή του αρμοδίου τμήματος αυτού.

ΙΑ΄) Ευθύς δε ως το σχηματιζόμενον αποθεματικόν κεφάλαιον εκ της καταθέσεως των δεκαπέντε επί τοις εκατόν εκ των ετησίων καθαρών εσόδων της περιουσίας και πάσης άλλης καταθέσεως εκ περισσευμάτων ιδίων εσόδων αποδίδει πρόσοδον κατ΄ έτος δέκα χιλιάδων δραχμών, εντέλλομαι να χορηγήται υποτροφία εις νέους εκ των παρακειμένων δήμων, κοινοτήτων, αρχομένη από της κοινότητος, πρώην δήμου, Σελλασίας. Εξακολουθούσης δε της τοιαύτης παρακρατήσεως και καταθέσεως προς σχηματισμόν ιδιαιτέρου κεφαλαίου ως και καταθέσεων παντός περισσεύματος εκ δαπανών προς αύξησιν αυτού, πάντοντε να χορηγώσι υποτροφίας ευθύς ως το σχηματιζόμενον αποθεματικόν ως άνω κεφάλαιον αποδίδει εκάστοτε πρόσοδον δέκα χιλιάδων δραχμών και εις τας λοιπάς κοινότητας, πρώην δήμους, της Λακεδαίμονος μετά των της Σελλασίας, κατά σειράν εις τας κοινότητας, πρώην δήμους Θεραπνών, Γερονθρών, Παραποταμιών, Πελλάνης, Καστορείου, Σπάρτης, Φάριδος, Φελλίας, Μελιτίνης, Κροκεών, Τρινασού και Βρυσεών.

ΙΒ΄) Επιθυμώ να ταφώ εν τη πατρίδι μου Αραχόβη Λακεδαίμονος και εν τω πέριξ χώρω του αυτόθι ναού αγίας Παρασκευής ή εν τω αγορασθέντι υπ΄ εμού παραπλεύρως του νεκροταφείου γηπέδω των κληρονόμων Πανούση όπερ εδώρησα και ήδη κληροδοτώ τούτο εις τον ναόν, παρακαλών τους εκτελεστάς να φροντίσωσι πάντα τα απαιτούμενα διά την μεταφοράν και κηδείαν εις Αράχοβαν ως και διά την τέλεσιν μνημοσύνων, δαπανώντες εκ της περιουσίας μου. Επί πλέον δε τούτων παρακαλώ τους ιδίους εκτελεστάς να διανείμωσι υφάσματα προς ραφήν, αξίας χιλίων μέχρι χιλίων πεντακοσίων δραχμών, εις τας πτωχάς οικογενείας της πατρίδος μου Αραχόβης προς ενδυμασίαν πτωχών ορφανών παιδίων των, αφ΄ ετέρου μεριμνήσωσιν εγκαίρως, αν μη εγώ ο ίδιος εν τω μεταξύ προλάβω, να κατασκευάσωσι και μεταφέρωσιν εν τω τόπω της ταφής μου μνημείον ανάλογον αντί δαπάνης περίπου πέντε χιλιάδων δραχμών ομοίως πληρωτέας εκ της άνω περιουσίας μου.

ΙΓ΄) Εάν η διαθήκη μου αυτή δεν ήθελε τυχόν κριθή ισχυρά ως τοιαύτη, επιθυμώ πάντοτε και ορίζω να ισχύη το περιεχόμενον αυτής ως κωδίκελλος εις βάρος αυτών των εξ αδιαθέτου κληρονόμων υπό τους ιδίους ανωτέρω σχετικούς όρους, προϋποθέσεις και σκοπόν, οίτινες θέλω και ορίζω να εκπληρωθώσι καθ΄ όλοκληρίαν, ειδικώτερον δε και πάλιν απαγορεύω ρητώς και εν τη περιπτώσει ταύτη την φαλκίδευσιν και πάσαν μείωσιν της κληρονομίας υπό των εξ αδιαθέτου κληρονόμων μου, ους επιβαρύνω διά των αυτών άνω κληροδοτημάτων ως και του καθολικού καταπιστεύματος υπέρ του άνω νομικού προσώπου, αξιών και παραγγέλλων την πλήρη εκτέλεσιν όλων των ανωτέρω διατάξεων και θελήσεών μου. Επίσης επιθυμώ και ορίζω η διαθήκη αυτή να ισχύη ως τοιαύτη ή και ως κωδίκελλος, ως άνω, και αν τυχόν δεν ήθελεν επακολουθήσει ή υπάρξει δι΄ οιονδήποτε λόγον ο άνω ιδιαίτερος κωδίκελλος ή ο σχετικός κανονισμός, οπότε πλέον θέλει χρησιμεύσει ως καταστατικός χάρτης του ιδρυθησομένου νομικού προσώπου και των σχετικών διατάξεων των νόμων, πάντοτε όμως εντός των ορίων της διαθήκης μου και του άνω σκοπού.

ΙΔ΄) Αυταί είναι αι τελευταίαι θελήσεις μου, τας οποίας επιθυμώ να σεβασθώσι πάντες. Εάν δε τις των εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονόμων μου ήθελε παραβιάσει ταύτας ή προσβάλει την διαθήκην μου ή τον κωδίκελλον δι΄οιονδήποτε λόγον, κηρύττω αυτόν έκπτωτον παντός δικαιώματος επί της κληρονομίας μου εξ οιουδήποτε λόγου και στερώ παντός δικαιώματος ή ωφελείας εκ της περιουσίας μου ταύτης.

Έγραψα ιδιοχείρως την παρούσαν διαθήκην μου αποτελουμένην από σελίδας οκτώ με την παρούσαν, εν αις πάσαις, ως και εν ταύτην μου, υπέγραψα επίσης ιδία χειρί εν τη εν Αθήναις οικίαν μου, τη κειμένη εν τη οδώ Πατησίων 81 και Άμιλτων 2, σήμερον την εικοστήν εβδόμην του μηνός Μαρτίου και έτους χίλια ενακόσια δέκα εννέα (1919), ως εν αρχή της παρούσης μου αναφέρω.

Ο γράψας

Αθανάσιος Ματάλας